Wszyscy jesteśmy gwiazdami

We are all stars

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia do pracy z młodzieżą w oparciu o metody edukacji pozaformalnej, które zawiera treści edukacyjne ale i dodatkowo będzie odpowiadać na potrzebę rozwoju i współzawodnictwa młodzieży. Tak powstała gra edukacyjna pt. "Wszyscy jesteśmy gwiazdami" w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej i słowackiej, która pozytywnie przeszła testy jakościowe. W oparciu o innowacyjne narzędzie przeprowadzono warsztaty w szkołach na terenie Czech, Polski i Słowacji. Uczestnicy warsztatów nabyli wiedzę o rodzajach gwiazd i ich ścieżkach ewolucyjnych, a także rozwinęła umiejętność czytania wykresów naukowych oraz logicznego myślenia.

The main aim of the project is to create an innovative non-formal education tool in the field of youth work. The tool teaches but also responds for youth’s need of competition and development. The educational game titled ‘We are all stars’ was tested and prepared in three language versions: English, Polish and Slovakian. We conducted workshops for school students in the Czech Republic, Poland and Slovakia using the tool. The participants of the workshops got familiar with types of stars and their evolutionary tracks as well as developed skills in reading scientific charts and logical thinking.

Ze względu na to, iż część warsztatów dla młodzieży odbędzie się na terytorium Czech (w miejscu tymczasowego pobytu części uczestników słowackiego partnera) część egzemplarzy ze słowackiej puli gry została przygotowana w języku czeskim. Narzędzie zostało zaprezentowane w czasie międzynarodowego seminarium Tool Fair XIII, gdzie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem nauczycieli i edukatorów. Tłumaczeniem narzędzia na język węgierski zainteresowała się także organizacja pozarządowa z Segedynu.

Taking into consideration the fact that some workshops were conducted in the Czech Republic, translations for the Czech language was needed. The tool was presented during international seminar Tool Fair XIII and it was very positively received by teachers and educators. A NGO from Szeged was interested to translate the tool for Hungarian language as well.

Młodzież uczestnicząca w projekcie podniosła swoje kompetencje komunikacyjne zarówno w języku obcym jak i macierzystym, przygotowując poszczególne elementy gry w trzech wersjach językowych. Do innych umiejętności miękkich rozwiniętych w czasie projektu przez poszczególnych uczestników należą: zarządzanie czasem, budżetem i zasobami ludzkimi, kreatywność, zmysł przedsiębiorczości i podjęcia inicjatywy.

The young people taking part in the project raised communication in both foreign and mother tongue by preparing the tool in three language versions. Such soft skills as time, budget and team management, creativity, sense of initiative were developed as well.

Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019

The project duration: 01.07.2017 – 30.06.2019

Instrukcja druku narzędzia

The tool printing instruction

PLANSZA: oryginalny rozmiar planszy to 440 x 520 mm. Zalecamy druk na papierze w formacie A2 lub B2, a następnie naklejenie wydrukowanej planszy na karton

DIAGRAM HERTZSPUNGA-RUSSELA: oryginalny rozmiar to 290 x 154 mm. Zalecamy druk na papierze w formacie A4, a następnie naklejenie na karton.

DIAGRAMY WALKI: wydruk w formacie A4

KARTY GWIAZD I WYDARZEŃ: oryginalne rozmiary to 89 x 63 mm (gwiazdy) i 60 x 60 mm (wydarzenia). Zalecamy wydruk na możliwie grubym papierze.

elementy gry tj. kostki, pionki-rakiety, kryształki pierwiastków oraz znaczniki gwiazd zostały zakupione w sklepie internetowym. Pionki mogą zostać zastąpione przez podobne przedmiotu lub pionki z innych gier, a kryształki można wydrukować z papieru z odpowiednimi symbolami (podobnie jak znaczniki gwiazd)

pomoce naukowe (plansze) zostały wydrukowane jako plakaty w formacie A2.

THE BOARD: the original size is 440 x 520 mm. We recommend to print the board in A2 or B2 paper size and stick it to a thicker cardboard

HERTZSPUNG-RUSSEL DIAGRAM: the original size is 290 x 154 mm. We recommend to print the diagram in A4 paper size and stick it to a thicker cardboard

BATTLE DIAGRAM: print in A4 paper size

STAR AND EVENT CARDS: the original sizes are 89 x 63 mm (stars) and 60 x 60 mm (events). We recommend to print them in the thicker paper possible

game elements: dice, tokens, crystals were bought in on-line shop. Tokens can be replaced by similar objects or tokens taken from other games, the crystals can be printed with their symbol (as well as star tokens)

infographics were printed as posters in A2 paper size.