Twój pomysł sie liczy

Your idea counts

Your idea counts

 

Projekt partnerstwa na małą skalę w obszarze Edukacji Dorosłych „Twój pomysł się liczy” został przygotowany przez Fundację Antares i Nevelők Háza Egyesület w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest popularyzacja bezpośredniej formy partycypacji obywatelskiej wśród lokalnych grup seniorów poprzez „Budżet Partycypacyjny” lub „Budżet Obywatelski”. Wiele miast angażuje swoich obywateli w głosowanie na niskobudżetowe projekty zaproponowane przez innych mieszkańców. Władze starają się w ten sposób zwiększyć oddolny udział w budżecie lokalnym. Nasz projekt pomoże seniorom rozwinąć swój pomysł i aktywnie uczestniczyć w lokalnym Budżecie Obywatelskim. Każdy pomysł liczy się w głosowaniu!

The ‘Your idea counts’ Small-scale Partnership project in the field of Adult Education was prepared by Antares Foundation and Nevelők Háza Egyesület (in English: Educators’ Centre Association, ECA) under the Erasmus+ programme. The project aims at the popularisation of the direct forms of the civic participation among local groups of seniors using the form of the 'Participatory Budget' or ‘Civic Budget’. Many municipalities ask their citizens to vote for low-budget projects proposed by other citizens. This way the authorities try to increase the bottom-up participation in the local budget. Our project will help senior citizens to develop their idea and actively participate in the local Participatory Budget. Every idea counts in voting!

A „Your idea counts” Small-scale Partnership projektet a felnőttképzés területén az Antares Alapítvány és a Nevelők Háza Egyesület (angolul: Educators' Centre Association, ECA) készítette elő az Erasmus+ program keretében. A projekt célja az állampolgári részvétel közvetlen formáinak népszerűsítése az idősek helyi csoportjai körében a „részvételi költségvetés" vagy "polgári költségvetés" formájában. Sok önkormányzat arra kéri polgárait, hogy szavazzanak a más polgárok által javasolt alacsony költségvetésű projektekről. A hatóságok így próbálják növelni az alulról felfelé irányuló részvételt a helyi költségvetésben. Projektünk segít az idősebb polgároknak, hogy kidolgozzák elképzeléseiket, és aktívan részt vegyenek a helyi részvételi költségvetésben. Minden ötlet számít a szavazáson!

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji seniorów w zakresie zarządzania projektami i wykorzystania mediów społecznościowych w promocji projektu obywatelskiego. Działania lokalne polegają na kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz przeprowadzeniu konkursu dla lokalnych grup seniorów. Najlepszy pomysł na zmianę w oparciu o budżet obywatelski zostanie nagrodzony cyklem warsztatów z zakresu przygotowania i zarządzania małym projektem. W ten sposób grupa docelowa opracuje własny projekt społeczny, który zostanie zgłoszony do kolejnej edycji lokalnego budżetu obywatelskiego. W przypadku wyboru tego projektu organizacje partnerskie pomogą w realizacji pomysłu.

The project also intends to increase the competence of seniors in the field of project management and the use of social media in the promotion of the civic project. The local actions consists in an information and education campaign as well as conducting a contest for local groups of seniors. The best idea of a change based on the participating budget will be awarded with a series of workshops about a project preparation and management. This way the target group will develop their own civic project that will be submitted to the next edition of the local participatory budget. In case of winning, the partner organisations will help in realisation of the idea.

A projekt célja továbbá, hogy növelje az idősek kompetenciáját a projektmenedzsment és a közösségi média használata terén a lakossági projekt népszerűsítése során. A helyi tevékenységek egy tájékoztató és oktatási kampányból, valamint egy műhelymunkákból álló sorozatból állnak, amelyek segítenek az időseknek az ötletek generálásában, a konzultációban és a projekt előkészítésében. Így a célcsoport saját civil projektet dolgoz ki, amelyet a következő helyi részvételi költségvetés nyújtanak be. Nyertes pályázat esetén a partnerszervezetek segítenek az ötlet megvalósításában.

Projekt opiera się na wymianie dobrych praktyk pomiędzy organizacjami partnerskimi, które zwiększą potencjał i jakość pracy w zespołach projektowych. Na podstawie wewnętrznych szkoleń organizacje partnerskie przygotują plan pracy dotyczący aktywizacji obywateli w formie budżetu partycypacyjnego. Efektem końcowym projektu jest wzmocnienie udziału osób starszych w lokalnych akcjach obywatelskich.

The project is based on the exchange of good practices between the partner organisations that will improve the capacity building and the quality of work in the project teams. Based on the internal trainings the partner organisations will prepare the work plan about the stimulation of the citizens using the form of the participatory budget. In the end the project results in strengthen of participation in local civic actions among elderly people.

A projekt alapja a bevált gyakorlatok cseréje a partnerszervezetek között, ami javítja a kapacitásépítést és a projektcsoportokban végzett munka minőségét. A belső képzések alapján a partnerszervezetek a részvételi költségvetés formájában elkészítik a polgárok ösztönzésére vonatkozó munkatervet. A projekt végeredményben a helyi civil akciókban való részvétel erősítését eredményezi az idősek körében.

Czas trwania projektu: 01.12.2023 – 31.11.2025

Project duration: 01.12.2023 – 31.11.2025

A projekt időtartama: 01.12.2023 – 31.11.2025

 

Wizyta studyjna Nevelők Háza Egyesület w Krakowie

W dniach 11-13 marca 2024 r. odbył się pierwszy wyjazd studyjny w ramach projektu „Twój głos się liczy”. Wizyta studyjna miała na celu wymianę dobrych praktyk w kontekście promocji formuły Budżetu Obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zaangażowania osób starszych.

Study visit of Nevelők Háza Egyesület in Kraków

On March 11-13, 2024, the first study visit took place as part of the "Your idea counts" project. The study visit was aimed at exchanging good practices in the context of promoting the Participatory Budget formula, with particular emphasis on the aspect of involvement of elderly people.

A Nevelők Háza Egyesület tanulmányútja Krakkóba

2024. március 11-13-án került sor az első tanulmányútra a „Your idea counts” projekt keretében. A tanulmányút célja a bevált gyakorlatok cseréje volt a részvételi költségvetési formula népszerűsítésével összefüggésben, különös hangsúlyt fektetve az idősek bevonásának szempontjára.

Podczas spotkania zaprezentowano działania Fundacji Antares oraz założenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, który obchodził swoje dziesięciolecie w ubiegłym roku. Delegacja węgierska spotkała się z radnym i działaczem społecznym Rafałem Zawiślakiem, który rozwija projekty Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Podgórze. Na przykładzie infrastruktury przy Zalewie Bagry opowiedział o historii Budżetu Obywatelskiego w tej dzielnicy, a także o problemach, z jakimi spotykają się mieszkańcy podczas prób zmiany okolicy.

The activities of the Antares Foundation and the formula of the Participatory Budget in Krakow year were presented during the meeting. We celebrated the tenth anniversary of the Participatory Budget in Krakow last year. The Hungarian delegation met with councillor and social activist Rafał Zawiślak, who develops Participatory Budget projects in the Podgórze district. Using the example of infrastructure at the Bagry Reservoir, he talked about the history of the Participatory Budget in this district, as well as the problems that residents face while they try to change their neighbourhood.

A találkozón bemutatták az Antares Alapítvány tevékenységét és a krakkói részvételi költségvetés modelljét. Tavaly ünnepeltük a krakkói részvételi költségvetés tizedik évfordulóját. A magyar delegáció találkozott Rafał Zawiślak tanácsossal és társadalmi aktivistával, aki a Podgórze kerületben részvételi költségvetési projekteket dolgoz ki. A Bagry víztározó infrastruktúrájának példáján keresztül beszélt a részvételi költségvetés történetéről ebben a kerületben, valamint azokról a problémákról, amelyekkel a lakosok szembesülnek, miközben megpróbálják megváltoztatni a környéküket.

W trakcie wizyty studyjnej odwiedzono też inne miejsca zrewitalizowane dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego, m.in. Park Wisławy Szymborskiej. Rozmowy dotyczyły metod promocji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz kampanii promocyjnych prowadzonych w ostatnich latach. Część programu poświęcono na spotkanie projektowe, omawiając bieżące zadania w projekcie „Twój głos się liczy” oraz tworząc plan promocyjny projektu. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z możliwości lepszego poznania działalności organizacji pozarządowych, nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju formuły Budżetu Obywatelskiego w Peczu.

We also visited other places revitalized thanks to funds from the Participatory Budget in Kraków including: the Wisława Szymborska Park. The talks concerned methods of promoting the Participatory Budget in Krakow and promotional campaigns conducted in recent years. Part of the program was devoted to a project meeting, discussing current tasks in the "Your idea counts" project and creating a promotional plan for the project. The participants expressed satisfaction with the opportunity to better learn about the activities of the partner organisation, establish new contacts and exchange experiences that may contribute to the further development of the Participatory Budget in Pécs.

A krakkói részvételi költségvetésből származó forrásoknak köszönhetően újjáélesztett más helyeket is meglátogattunk, többek között a Wisława Szymborska parkot. A megbeszélések a krakkói részvételi költségvetés népszerűsítésének módszereiről és az elmúlt években folytatott promóciós kampányokról szóltak. A program egy részében megvitatták a „Your idea counts” projekt aktuális feladatait, és kidolgozták a projekt promóciós tervét. A résztvevők elégedettségüket fejezték ki a lehetőséggel, hogy jobban megismerhették a partnerszervezet tevékenységét, új kapcsolatokat alakíthattak ki és tapasztalatokat cserélhettek, amelyek hozzájárulhatnak a Részvételi költségvetés további fejlesztéséhez Pécsett.

 

Wizyta studyjna Fundacji Antares w Peczu

W dniach 27-29 maja 2024 r. odbył się wyjazd studyjny, którego celem było poznanie działalności i projektów realizowanych przez organizację partnerską projektu „Twój głos się liczy”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskiej, administracji publicznej oraz pracownicy i wolontariusze partnerów społecznych.

Study visit of the Antares Foundation in Pécs

The aim of a study visit, that took place on May 27-29, 2024, was to learn about the activities and projects implemented by the partner organisation of the "Your idea counts" project. The event was attended by representatives of the partner organisation, public administration, and employees and volunteers of social partners.

Az Antares Alapítvány tanulmányútja Pécsett

A 2024. május 27-29. között megrendezett tanulmányút célja az volt, hogy megismerjék a „Your idea counts” projekt partnerszervezete által végrehajtott tevékenységeket és projekteket. Az eseményen részt vettek a partnerszervezet, a közigazgatás képviselői, valamint a szociális partnerek alkalmazottai és önkéntesei.

W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję odwiedzić siedzibę węgierskiej organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Dom Wychowawców (węg. Nevelők Háza Egyesület), gdzie zostali zapoznani z zespołem projektowym i wolontariuszami. Rozmowy dotyczyły drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w mieście Pecz oraz wsparcia dla seniorów w procesie składania wniosków. Następnie delegacja odwiedziła miejscowy ratusz, gdzie wiceburmistrz zaprezentował lokalne formy aktywizacji obywateli w Peczu. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak miasto realizuje swoje cele poprzez współpracę z lokalnymi uczelniami, szkołami oraz innymi partnerami społecznymi. Rozmawiano o formule Budżetu Obywatelskiego oraz metodach promocji tej inicjatywy w mieście Pecz.

The participants had the opportunity to visit the seat of the Hungarian non-governmental organization: Educators’ Centre Association (in Hungarian: Nevelők Háza Egyesület), where they were introduced to the project team and volunteers. The talks concerned the second edition of the Participatory Budget in the city of Pécs and support for seniors in the application process. Then the delegation visited the local town hall, where the deputy mayor presented local forms of citizen activation in Pécs. Participants could see how the city achieves its goals through cooperation with local universities, schools and other social partners. They discussed the Participatory Budget formula and methods of promoting this initiative in the city of Pécs.

A résztvevőknek lehetőségük volt meglátogatni a magyar civil szervezet székhelyét: Nevelők Háza Egyesület (Educators’ Centre Association), ahol megismerkedtek a projekt csapatával és önkénteseivel. A beszélgetések a Pécs városában másodszor megrendezésre kerülő részvételi költségvetésről és az idősek pályázati támogatásáról szóltak. Ezt követően a delegáció ellátogatott a helyi városházára, ahol az alpolgármester bemutatta a pécsi lakossági aktivizálás helyi formáit. A résztvevők láthatták, hogy a város hogyan éri el céljait a helyi egyetemekkel, iskolákkal és más társadalmi partnerekkel való együttműködés révén. Megvitatták a részvételi költségvetés módszereit és a kezdeményezés pécsi népszerűsítésének lehetőségeit.

Podczas wyjazdu odbyły się również rozmowy dotyczące promocji lokalnych form partycypacji obywatelskiej. Omówiono wyzwania, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe oraz samorządy w trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego. Na przykładzie organizacji goszczącej zaprezentowano dobre praktyki działań w celu większej aktywizacji seniorów. Przedstawiciele Nevelők Háza Egyesület przeprowadzili cykl warsztatów generujących pomysły dla osób starszych. Część z nich zostanie rozbudowana i złożona w najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego. Uczestnicy rozwiali o metodach aktywizujące osoby starsze w procesy partycypacji obywatelskiej oraz metodologii wykorzystanej podczas opracowywania scenariusza warsztatów dla seniorów i webinarium dla osób pracujących z seniorami. Wizyta studyjna zakończyła się spotkaniem podsumowującym, na którym omówiono wnioski z wyjazdu oraz plany na przyszłość.

There were also talks on the promotion of local forms of civic participation during the trip. The challenges faced by non-governmental organisations and local governments during the implementation of the Participatory Budget were discussed. Good practices of activities aimed at greater activation of seniors were presented on the example of the host organisation. Representatives of Nevelők Háza Egyesület conducted a series of idea-generating workshops for elderly people. Some of them will be expanded and submitted in the next edition of the Participatory Budget in Pécs. The participants discussed methods of activating elderly people in civic participation processes and the methodology used during developing a scenario of workshops for seniors and a webinar for educators working with seniors. The study visit ended with a summary meeting, which concluded from the visit, and with plans for the future development of the project.

Az utazás során a lakossági részvétel helyi formáinak előmozdításáról is szó esett. Megbeszéltük azokat a kihívásokat, amelyekkel a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok a részvételi költségvetés végrehajtása során szembesülnek. Az idősek nagyobb mértékű aktivizálását célzó tevékenységek jó gyakorlatait mutatták be a fogadó szervezet példáján. A Nevelők Háza Egyesület képviselői ötletfejlesztő műhelymunkák sorozatát tartották az idősek számára. Ezek közül néhányat kibővítenek és benyújtanak a következő pécsi részvételi költségvetésben. A résztvevők megvitatták az idősek polgári részvételi folyamatokba való bevonásának módszereit, valamint az időseknek szóló műhelymunkák forgatókönyvének és az idősekkel foglalkozó oktatóknak szóló webináriumnak a kidolgozása során alkalmazott módszertant. A tanulmányút egy összefoglaló megbeszéléssel zárult, amely a látogatásból levont következtetéseket és a projekt jövőbeli fejlesztésére vonatkozó terveket tartalmazta.