Internet of Things

Projekt „Internet Rzeczy dla każdego” polega na wymianie dobrych praktyk pomiędzy organizacjami partnerskimi: Fundacją Antares, Fundacion Cibervoluntarios z Hiszpani, Farhat Hached Institute for Research and Democracy z Tunezji i EURONET z Włoch. Przedstawiciele organizacji partnerskich chcą dzielić się wspólną pasją do nowych technologii oraz realizować projekt pożyteczny społecznie.

The project goal is the creation of a workshops scenario for adult learners based on the idea of the Internet of Things. We use a simple educational tool TUNIOT for teaching low-skilled individuals about programming and the Internet. As educators promoting non-formal learning approach, we put a priority on learning by doing approach. Workshops’ participants will program an Internet board by themselves, create a simple electronic system and calibrate the device. The topic of the workshops (and the Internet of Things) refers to everyday issues, which is why we are counting on positive reception within our target group. 'An intelligent plant' will be made during the workshops, that can communicate its need of watering to the user, utilizing a humidity sensor and an Internet board.

L'objectif du projet est la création d'un scénario d'ateliers pour les apprenants adultes basé sur l'idée de l'Internet des objets. Nous utilisons un outil éducatif simple, TUNIOT, pour enseigner la programmation et l'Internet à des personnes peu qualifiées. En tant qu'éducateurs promouvant l'approche de l'apprentissage non formel, nous mettons la priorité sur l'approche de l'apprentissage par la pratique. Les participants aux ateliers programment eux-mêmes un tableau Internet, créent un système électronique simple et calibrent l'appareil. Le thème des ateliers (et de l'Internet des objets) fait référence à des questions quotidiennes, c'est pourquoi nous comptons sur un accueil positif au sein de notre groupe cible. Une "plante intelligente" sera fabriquée au cours des ateliers, qui pourra communiquer à l'utilisateur son besoin d'arrosage, en utilisant un capteur d'humidité et un tableau Internet.

Projekt zakłada stworzenie scenariusza warsztatów dla osób dorosłych w oparciu o koncepcję Internetu Rzeczy. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu prostego narzędzia edukacyjnego TUNIOT do przekazania wiedzy o programowaniu i Internecie osobom, które mają małe doświadczenie w tych kwestiach. Jako edukatorzy promujący pozaformalne metody nauczania stawiamy przede wszystkim na naukę poprzez tworzenie. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zaprogramują moduł internetowy, skonstruują prosty układ elektroniczny oraz skalibrują powstałe urządzenie. Tematyka warsztatów (jak i Internetu Rzeczy) dotyczy codziennych spraw, dlatego liczymy na pozytywny odbiór wśród grupy docelowej. W ramach zajęć powstanie "inteligentna roślina", która za pomocą czujnika wilgotności oraz modułu internetowego będzie komunikować użytkownikowi potrzebę podlania.

We implement the project in purpose of popularizing non-formal learning approach and equalising differences in the access to adult learning opportunities as well as differences between generations. We believe that the access to diversified learning tools for adults in our countries is still not adequate. Free access to the completed educational tool and workshops scenario can partially change this status quo.

Nous mettons en oeuvre ce projet dans le but de populariser l'approche de l'apprentissage non formel et d'égaliser les différences dans l'accès aux possibilités d'apprentissage des adultes ainsi que les différences entre les générations. Nous pensons que l'accès à des outils d'apprentissage diversifiés pour les adultes dans nos pays n'est pas encore adéquat. L'accès gratuit à l'outil éducatif complet et au scénario des ateliers peut partiellement changer ce statu quo.

Czas trwania projektu: 01.12.2018 – 30.11.2020

Duration of the project: 01.12.2018 – 30.11.2020

Durée du projet: 01.12.2018 – 30.11.2020

Scenariusz zajęć można pobrać tutaj

Link do narzędzia TUNIOT

Uczestniczące organizacje: Fundacja Antares, Farhat Hached Institute for Research and Democracy, Fundación Cibervoluntarios, EURONET

The scenario can be downloaded here

Link to the TUNIOT tool

Participating organisations: Fundacja Antares, Farhat Hached Institute for Research and Democracy, Fundación Cibervoluntarios, EURONET

Le scénario peut être téléchargé ici

Lien vers l'outil TUNIOT

Organisations participantes: Fundacja Antares, Farhat Hached Institute for Research and Democracy, Fundación Cibervoluntarios, EURONET

Icons made by Freepik from www.flaticon.com