•• --- -

Projekt •• --- - ma na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy organizacjami partnerskimi oraz wsparcie sektora edukacji publicznej w nauce programowania, uatrakcyjniając ofertę edukacyjną dla młodzieży. Łączy on elementy historii z nowoczesnymi technologiami. Podczas warsztatów dla młodzieży opowiemy o historii telekomunikacji, zaznajamiając uczestników z alfabetem Morse’a. Przechodząc do współczesności, zaprezentujemy łatwe w obsłudze narzędzie do programowania blokowego wyposażone w opcje Internetu Rzeczy. Dzięki narzędziu TUNIOT młodzież samodzielnie zaprogramuje lampę, którą będzie można włączyć i wyłączyć za pomocą kanału internetowego: aplikacji na telefon czy portalu społecznościowego. W ten sposób będzie można przekazywać informacje na odległość zakodowane alfabetem Morse’a. Ten prosty projekt ma na celu uzmysłowić młodzieży możliwości, jakie stwarza wykorzystanie Internetu do przepływu informacji i sterowania urządzeniami codziennego użytku. Projekt wpisuje się więc w koncepcje Internetu Rzeczy, coraz szerzej propagowanej koncepcji, która w najbliższej przyszłości ma potencjał stać się codziennością wielu ludzi.

The •• --- - project aims to exchange of good practices between the partner organisations, as well as support the public education sector in programming teaching by making the educational offer more attractive. It joins the elements of history with modern technologies by presenting the Morse's alphabet to young people. Moreover, we are going to show an easy-to-use tool of block programming that includes the Internet of Things modules. Thanks to the TUNIOT tool the young people will be able to program a lamp that can be switched on/off with a mobile app or social media by they own. In this way they can send messages coded with the Morse's alphabet. This is a simple method to show the opportunities that the Internet of Things brings. The project promotes the Internet of Things idea which could be widely used in the near future.

Le projet •• --- - a pour objectif l’échange de bonnes pratiques entre les organisations partenaires, ainsi que le soutien du système éducatif public dans le domaine de l’enseignement de la programmation en rendant l’offre éducative plus attractive. Ça crée un lien entre des éléments historiques avec des nouvelles technologies en présentant le code MORSE aux jeunes. En plus, on va montrer un outil de programmation par blocs qui inclut des modules d’Internet des objets. Grâce à l’outil TUNIOT, les jeunes vont être capable de programmer une lampe qui peut être allumée ou éteinte avec une application mobile ou à travers un réseau social. De cette façon, ils vont envoyer des messages codés avec l’alphabet MORSE. C’est une méthode simple pour montrer les opportunités que peut apporter l’Internet des objets. Le projet permet de promouvoir le domaine de l'Internet des objets qui va être très utilisé dans le futur proche.

Cílem projektu •• --- - je výměna příkladů dobré praxe partnerských organizací, jakož i podpora veřejného vzdělávacího sektoru ve výuce programování pomocí zatraktivnění vzdělávací nabídky. Projekt spojuje prvky historie s moderními technologiemi prostřednictvím prezentace Morseovy abecedy mladým lidem. Hodláme představit jednoduchý nástroj blokového programování, který zahrnuje moduly Internetu věcí. Díky nástroji TUNIOT budou mladí lidé schopni naprogramovat lampu, která bude zapnuta/vypnuta mobilní aplikací nebo pomocí sociálních médií. Tímto způsobem budou moci posílat zprávy kódované Morseovou abecedou. Je to jednoduchá metoda, jak ukázat možnosti, které Internet věcí přináší. Projekt podporuje myšlenku Internetu věcí, která může být široce využita v blízké budoucnosti.

Cieľom projektu •• --- - je zdieľanie vlastných skúseností medzi partnerskými organizáciami, rovnako ako podpora rozvoja vzdelávacieho systému v oblasti programovania prostredníctvom zviditeľnenia edukačných nástrojov. Priblížením Morseovej abecedy mladej generácii tento projekt doslova prepája minulosť a prítomnosť. Navyše prezentujeme pomôcku, vďaka ktorej bude výuka blokového spôsobu programovania hračkou. Vďaka tzv. TUNIOT pomôcke bude naša cieľová skupina (mladí ľudia), schopná naprogramovať žiarovku, ktorú je možné zapnúť/vypnúť prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ich vlastným sociálnym médiom. Takýmto spôsobom budú vysielané správy zakódované v Morseovke. Je to veľmi jednoduchá metóda, ktorou sa dajú predviesť schopnosti „Internet of Things“ a spropagovať tento nástroj, čo môže viesť ku veľkému využitiu v blízkej budúcnosti.

Programowanie jest umiejętnością szeroko poszukiwaną na rynku pracy, a popularność nowych technologii pozwala zakładać, że ten trend się utrzyma. Projekt •• --- - ma na celu wpłynąć na postawę młodzieży szkolnej poprzez rozbudzenie ciekawości i poczucia możliwości twórczych. Chcemy pokazać, że programowanie nie jest trudne, w szczególności w kontekście niskiego odsetku młodych kobiet wybierających zawody związane z programowaniem i nowymi technologiami.

Programming is an often desired skill on the job market. Popularity of modern technologies allows us to assume that the trend will stable. The •• --- - project aims to influence school students by arousing curiosity and sense of creativity. Also, we want to show that programming is not difficult, in particularly in the context of low percentage of young women choosing career connected with programming or modern technologies.

La programmation est une compétence très prisée dans le marché de l’emploi. La popularité de ces nouvelles technologies nous permet d’affirmer que cette tendance va continuer. Le projet •• --- - a pour objectif d’influencer les élèves en stimulant leur curiosité et leur sens créatif. On veut aussi montrer que la programmation n’est pas aussi difficile, surtout dans un contexte où le pourcentage des jeunes filles qui choisissent une carrière en relation avec la programmation est très réduit.

Programování je často vyžadovanou dovedností na pracovním trhu. Popularita moderních technologií nám umožňuje domnívat se, že tento trend bude stabilní. Cílem projektu •• --- - je ovlivnit studenty škol zvýšením zvídavosti a smyslu pro kreativitu. Chceme rovněž ukázat, že programování není obtížné, obzvláště v kontextu nízkého procenta mladých žen, které si volí kariéru spojenou s programováním anebo moderními technologiemi.

Na trhu práce je veľký dopyt po programovaní a priaznivý postoj spoločnosti ku moderným technológiám naznačuje, že takýto záujem o programovanie pretrvá aj v budúcnosti. Snahou projektu •• --- - je zvýšiť záujem, zvedavosť a kreativitu mladých ľudí, ukázať im, že programovanie nie je také náročné, než sa na prvý pohľad zdá a motivovať ich ku ďalšiemu štúdiu v tejto oblasti.

Projekt wymiana dobrych praktyk trwa od października 2020 roku do lutego 2022 roku. Kluczowym elementem transferu dobrych praktyk w dziedzinie programowania jest Krótki Program Szkoleniowy dla Pracowników w Tunezji, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziem TUNIOT, a także opracują scenariusz warsztatów dla młodzieży. Warsztaty będą przeprowadzane w każdym kraju partnerskim. W trakcie realizacji tego zadania przeszkoleni uczestnicy przygotują materiały wideo, które uzupełnione o własne pomysły najzdolniejszych uczniów stworzą film instruktażowy dla nauczycieli i edukatorów.

The exchange of good practices process will be held between October 2020 and February 2022. The Short-Term Joined Staff Training Event in Tunisia is the key element of good practices transferring which will result in an instructional film for teachers and educators. The participants will learn about the TUNIOT tool and how to use it. Each partner organisation will conduct workshops for school students based on the scenario elaborated during the training. During the workshops the trained participants will collect their students' ideas about another use of different electronic components in the frame of the Internet of Things.

L’échange de bonne pratique va se faire entre octobre 2020 et février 2022. La formation des formateurs qui se tiendra en Tunisie est un élément clé du transfert de bonnes pratiques. Il va se traduira par un film pédagogique pour les enseignants et les éducateurs. Les participants vont apprendre l’outil TUNIOT et comment l’utiliser. Chaque organisation partenaire va conduire des ateliers pour les élèves des écoles en se basant sur le scénario élaboré pendant la formation. Pendant les ateliers, les participants formés vont collecter les idées de leurs élèves à propos d’un usage différent des composants électroniques proposés dans le cadre de l’Internet des objets.

Proces výměny příkladů dobré praxe bude probíhat od října 2020 do ledna 2022. Klíčovým prvkem sdílení dobré praxe bude krátkodobé společné školení v Tunisku, které bude završeno vytvořením instruktážního filmu pro učitele a další odborníky. Účastníci se dozví o nástroji TUNIOT a jeho používání. Každá partnerská organizace připraví a zrealizuje workshop pro studenty založené na scénáři vypracovaném během školení. V rámci workshopu pak vyškolení účastníci budou sbírat nápady studentů na další použití různých elektronických prvků v rámci Internetu věcí.

Trvanie projektu a zdieľanie zručností a vedomostí sa uskutoční v časovom rozmedzí od októbra 2020 do februára 2022. Krátky tréning, počas ktorého sa stretnú všetci aktívni partneri projektu, sa uskutoční v Tunisku, pričom vústupom tohto stretnutia bude video tutoriál ku edukačnej pomôcke určený najmä pre lektorov a učiteľov. Účastníci stretnutia sa oboznámia s TUNIOT nástrojom a naučia sa ho používať. Na základe dohodnutého a navrhnutého postupu následne po tomto stretnutí každá z partnerských organizácií uskutoční niekoľko workshopov so študentami, kde ich budú vzdelávať s pomocou TUNIOT. Počas priamej interakcie so študentami bude zaznamenaná aj ich spätná väzba. Očakávame, že z ich strany prídu ďalšie nápady o tom, kde všade by sa dali elektronické komponenty využiť.

Zarówno wielojęzyczne narzędzie TUNIOT z interfejsem w języku angielskim, polskim, francuskim, czeskim i słowackim, jak i scenariusz warsztatów wraz z instruktażowym wideo będzie dostępne jako Otwarty Zasób Edukacyjny na europejskich platformach edukacyjnych. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do wzmocnienia kompetencji cyfrowych młodzieży oraz rozwoju koncepcji Internetu Rzeczy.

Both the multilingual TUNIOT tool with the interfaces in English, Polish, French, Czech and Slovak, and the workshop scenario with the instructional video will be available on the European educational platform as an Open Educational Resource. We hope that the project will strengthen digital competences and IoT ideas of young people in a long-term perspective.

L’outil TUNIOT avec ses différentes interfaces en Anglais, Polonais, Français et Tchèque ainsi que le scénario des ateliers avec les instructions vidéos vont être disponibles dans la plateforme Européenne éducative en tant que ressource éducative européenne ouverte. On espère que le projet va renforcer les compétences digitales et les idées dans le domaine de l’Internet des objets de nos jeune dans une perspective long terme.

Jak vícejazyčný nástroj TUNIOT s interface v angličtině, polštině, francouzštině, češtině a slovenštině, tak scénář workshopu a instruktážní video budou dostupné na evropské vzdělávací platformě jako otevřený vzdělávací zdroj. Věříme, že projekt posílí digitální kompetence mladých lidí a nápady Internetu věcí v dlouhodobé perspektivě.

Nástroj TUNIOT spolu s vyššie spomínaným inštruktážnym videom, budú zverejnené a voľne prístupné na Európskej vzdelávacej platforme ako vzdelávací nástroj. Dúfame, že tento projekt z dlhodobého hľadiska rozvinie digitálne zručnosti a IoT nápady mladých ľudí.

Organizacje uczestniczące: Fundacja Antares, Association Jeunes science de Tunisie - Club de Djerba, Euroteam Czech Republic, z.s., MARMAJ

Participating organisations: Fundacja Antares, Association Jeunes science de Tunisie - Club de Djerba, Euroteam Czech Republic, z.s., MARMAJ

Les organisations participantes: Fundacja Antares, Association Jeunes science de Tunisie - Club de Djerba, Euroteam Czech Republic, z.s., MARMAJ

Účastnické organizace: Fundacja Antares, Association Jeunes science de Tunisie - Club de Djerba, Euroteam Czech Republic, z.s., MARMAJ

Zúčastnené organizácie: Fundacja Antares, Association Jeunes science de Tunisie - Club de Djerba, Euroteam Czech Republic, z.s., MARMAJ

Link do narzędzia TUNIOT

Scenariusz warsztatów

Link to the TUNIOT tool

Workshop scenario

Lien vers l'outil TUNIOT

Scénario d'atelier

Nástroj TUNIOT tool pro blokové programování

Scénář workshopu

TUNIOT nástroj pre blokové programovanie

Scenár workshopu
Licencja Creative Commons
Materiály sú dostupné na licencie Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencja Creative Commons
Materiály jsou dostupné na licence Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencja Creative Commons
Les matériaux sont disponibles sur la licence Creative Commons Attribution 4.0 International