I Ty możesz dokonać zmiany!

You can make a change!

Κάνε την Αλλαγή!

 

Projekt Partnerstwa Strategicznego w dziedzinie Młodzieży „I Ty możesz dokonać zmiany!” został przygotowany przez Fundację Antares i Startup Greece w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do spróbowania swoich sił w tzw. Budżecie Obywatelskim. W ten sposób chcemy promować aktywne obywatelstwo i prospołeczne postawy u młodych ludzi. Wiele miast oferuje swoim mieszkańcom wybory na realizacje niskobudżetowych inicjatyw zgłaszanych przez innych mieszkańców. Dzięki temu władze starają się wzmocnić oddolne uczestnictwo w tworzeniu budżetu miasta. Nasz projekt pomoże młodym ludziom rozwinąć ich pomysł na zmianę swojego otoczenia i wesprze w uczestnictwie w lokalnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy może dokonać zmiany!

The “You can make a change!” Strategic Partnership project in the field of Youth was prepared by Antares Foundation and Startup Greece under the Erasmus+ programme. The main aim of the project is to encourage groups of young citizens to actively participate in so-called ‘Participatory Budget ’ or ‘Civic Budget’. Many municipalities ask their citizens to vote for low-budget projects proposed by other citizens. This way the authorities try to increase the bottom-up participation in the local budget. Our project will help young people to develop their idea and actively participate in the local Participatory Budget. Everyone can make a change!

Το έργο Στρατηγικής Συνεργασίας «Κάνε την Αλλαγή!», που απευθύνεται στον τομέα της Νεολαίας, εκπονήθηκε από το ίδρυμα Antares και το Startup Greece στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Κύριος στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση και παρότρυνση των νέων πολιτών για την ενεργή συμμετοχή τους στον λεγόμενο «Συμμετοχικό Προϋπολογισμό» ή «Πολιτικό Προϋπολογισμό». Πολλοί δήμοι ζητούν από τους πολίτες τους να ψηφίσουν έργα χαμηλού προϋπολογισμού που εισηγούνται συμπολίτες τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι δήμοι προσπαθούν να αυξήσουν τη συμμετοχή στον τοπικό προϋπολογισμό. Το έργο μας θα βοηθήσει νέους ανθρώπους να αναπτύξουν ιδέες και να συμμετάσχουν ενεργά στον τοπικό Συμμετοχικό Προϋπολογισμό. Άλλωστε, όλοι μπορούν να επιφέρουν μια αλλαγή!

Działania lokalne polegają na przeprowadzeniu konkursu dla młodzieży na pomysł zmiany ich otoczenia w oparciu o formułę budżetu obywatelskiego. Pomysł najlepiej wpisujący się w priorytety projektu zostanie nagrodzony cyklem szkoleń z zakresu przygotowania oraz zarządzania projektami. Organizacje partnerskie pomogą przekuć pomysł młodzieży w projekt, który zostanie zgłoszony w kolejnej edycji lokalnego budżetu obywatelskiego, a w przypadku uzyskania dofinansowania – realizowany z pomocą organizacji uczestniczących.

As the local action we are going to conduct a contest for local young people. The best idea for a change based on the participating budget will be awarded with a series of workshops about a project preparation and management. The partner organisations will help young people to develop their idea, write a project and submit it to the next edition of the local participatory budget. In case of winning, the partner organisations will help in realisation of the idea.

Ως μια τοπική δράση, θα διεξάγουμε έναν διαγωνισμό για νέους ανθρώπους της περιοχής. Η καλύτερη ιδέα για μια αλλαγή, με βάση τον συμμετοχικό προϋπολογισμό, θα κερδίσει μια σειρά από εργαστήρια για τη δημιουργία, προετοιμασία και διαχείριση ενός έργου. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την ιδέα τους, να προτείνουν ένα έργο και να το υποβάλλουν στον επόμενο κύκλο του τοπικού συμμετοχικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση νίκης, οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα συμβάλλουν στη υλοποίηση της ιδέας.

Zespół Fundacji Antares wziął udział w szkoleniu w Tripoli pomiędzy 29 a 31 maja. Dziękujemy Startup Greece za ciepłe przyjęcie! Szkolenie dotyczyło zarządzania projektami w kontekście wzmacniania postaw obywatelskich młodzieży i zachęcaniu do aktywnego uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim. To była wspaniała okazja do poszerzenia naszej wiedzy na temat promocji, upowszechniania i ewaluacji projektów społecznych.

We are excited to announce our participation in the training of the “You Can Make a Change” project, which took place in Tripoli from the 29th to the 31st of June and was organized by Startup Greece. The activities were focused on project management training and the main aim was to foster civic engagement and encourage young citizens to actively participate in the Participatory Budget. of local or regional authorities. We are thrilled for this collaboration and for the opportunity to expand our knowledge on the fields of marketing, dissemination, and evaluation of social projects.

We are excited to announce our participation in the training of the “You Can Make a Change” project, which took place in Tripoli from the 29th to the 31st of June and was organized by Startup Greece. The activities were focused on project management training and the main aim was to foster civic engagement and encourage young citizens to actively participate in the Participatory Budget. of local or regional authorities. We are thrilled for this collaboration and for the opportunity to expand our knowledge on the fields of marketing, dissemination, and evaluation of social projects.

Czas trwania projektu: 01.12.2022 – 31.11.2024

Project duration: 01.12.2022 – 31.11.2024

Διάρκεια έργου: 01.12.2022 – 31.11.2024

 

W ramach projektu przeprowadziliśmy konkurs na młodzieżowy pomysł na loklaną zmianę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

The project management workshops are complished. Here we present the scenario of the workshop: